O nás

Centrum sociálnych služieb MARGARÉTA n.o. je neštátne neziskové zariadenie s právnou subjektivitou, zriadené podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sužby v znení neskorších predpisov. Poslaním CSS-M je zabezpečovanie komplexných sociálnych služieb starým a sociálne odkázaným občanom, celoročne, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tel.: 035 / 76 811 41

mobil:   0917 167 620

            0917 167 621

email to: cssmargareta@gmail.com