Služby

 

 • poskytovanie sociálnych služieb pre dospelých pobytovou formou 
   
          Odborné činnosti:

           - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
          - sociálne poradenstvo
          - sociálna rehabilitácia
          - ošetrovateľská starostlivosť
          - pracovná terapia

          Obslužné činnosti:

           - ubytovanie (jednolôžková, dvojlôžková, trojlôžková)
           - stravovanie
           - upratovanie
           - pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

          Ďalšie činnosti:

           - osobné vybavenie
           - vzdelávanie
           - úschova cenných vecí
           - záujmová činnosť

   

 • zdravotná starostlivosť je zabezpečená zmluvným lekárom v dohodnutých termínoch v našom zariadení
  - ošetrujúci lekár 1x týždenne

   

 • donáška stravy do terénu
 •